ஒன்றுக்கும்

in கவிதை

அந்தக் காலத்தில் ஒருநாள்
தாதாயிஸ்ட் படைப்பாளிகள்
தட்டச்சுப் பொறிக்கும்
தையல் இயந்திரத்திற்கும்
மைதானத்தில் வைத்துப்
பந்தயம் நடத்தினார்கள்
ஒன்றுக்கும் ஒன்றும் ஆகவில்லை.

Tags: ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar