இவ்வளவு

in கவிதை

இவ்வளவு நடக்கும்போது
நீ என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறாய்
என்று கேட்கிறார்கள்
அதான் புலம்புகிறேனே.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar